Vítejte!

Vítám Vás na stránkách www.vestirna.wz.cz, velmi mě těší, že jste uvedené stránky navštívili.  Jsou zde zajímavosti z duchovní a okultní oblasti. Věštění umožní nahlédnout do budoucnosti, minulosti i přítomnosti. Mezi oblíbené omyly patří domněnka, že osud je lidem určen a nedá se s ním  nic dělat. Ve skutečnosti je lidem dáno jen velmi málo věcí, které neovlivní. Za každou významnou událostí lze najít člověka s jeho konáním. Člověk může změnit vše, co se zdá být nevyhnutelné, ale některé jeho snahy se též mohou stát osudové.

 

 

   

  

                            VĚŠTĚNÍ  BUDOUCNOSTI

 

 

                                       Osud máme vepsaný do tváře

 

 

 

       Jan Bajura

http://vestirna.wz.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvář je mapa našeho života

Číňané s výkladem z tváře začali více jak před 3 000 lety.  V současné Číně byli jak Čiang Kai-šek (Čankajšek ), tak i Mao Ce-tung  známí tím, že si nechávali věštit z tváře.  Mao ce-tung (1893 – 1976 ),  velký čínský vůdce, šest let před svou smrtí rád recitoval návštěvám  hlav států slavnou větu, že „ve věku sedmdesáti tři nebo osmdesáti čtyř let člověk nejspíše půjde k hlavě pekel dobrovolně, aniž by byl  peklem pozván.“ Jako by tímto dokládal svou předvídavost, protože zemřel přesně ve věku 84 let (podle čínských výpočtu se dítě rodí již rok staré)

Evropě se začal zabývat výkladem rysů obličeje  řecký filosof Empedokles, který již v pátém století před Kristem poukazoval  na spojitosti vnitřního stavu člověka  s jeho vnější podobou. Tento svérázný génius – myslitel, básník, lékař i státník hlásal, že duše hříšníků jsou po smrti odsouzeny obývat další smrtelná těla tak dlouho, dokud se neočistí natolik, aby si zasloužili opustit tento hmotný svět. Sám dospěl k přesvědčení, že prožívá své poslední převtělení a že jeho duši čeká cesta do království Bohů. Aby tuto svou cestu  urychlil,  skočil do ohnivého jícnu sopky ETNY. 

Z jeho myšlenek vyšel i Hippokrates (asi 377 - 460 let před Kristem ), zakladatel lékařství, který se zabýval zdravotními poruchami, výchylkami temperamentu a tělesnými zvláštnostmi - sangvinik ( klidný, optimistický, rád se směje, miluje a je inteligentní ), cholerik (přebytek energie, snadná vzrušivost a agresivita, je nejvýbušnější), flegmatik (mírný, tichý, nevzrušivý a apatický) a melancholik (smutný, zádumčivý a depresivní)

ARISTOTELES ( 322 – 384 let před Kristem ) napsal první písemné dílo o fyziognomii, jež se jmenovalo: „Obraz tajemství přírody ve fyziognomice“. Zde popisuje, co lze vyčíst z jednotlivých částí lidského těla.

Osud a budoucnost  je vepsaná  do tváře, jejíž jednotlivé místa ukazují věk a dobu, která cosi předpovídá. Některé partie obličeje se zdají, že zůstávají stejné, ale to je zdání. Již od narození je zde vidět celá řada informací, které se týkají ega, zdraví a věcí, které se v průběhu jednotlivých let s největší pravděpodobností projeví. Učení o tajemstvích osudu člověka započala ve staré Indii a již první informace o luštění Štěstěny osudu, jsou obsaženy  v jedné z  Upanišad (staroindické nábožensko-filozofické kom.) staré více jak 5 tisíc let.Také  staří  Římané  se věnovali čtení z tváře a Arabové používali rozbor charakteru a výklad osudu po celá staletí Dokonce ještě dnes je v  buddhistickém Tibetu znovuvtělený Dalajláma rozpoz-náván podle tělesných znaků, které jsou se považují za příznaky božství.

Vrásky, znaménka, tvar, výstupky kostí na hlavě, i barva jednotlivých částí tváře tvoří kolem 600 znaků, které vypovídají o inteligenci, talentu, vlohách a charakteru, o finančních schopnostech, vůdčích ambicí, jaké budou vztahy, o mládí, středním věku a stáří,  o zdraví a dlouhověkosti.  

Tvář bývá naši maskou, kterou používáme v povoláních úřednických, vojenských, učitelských.Zvláště u osob výše postavených se jeví taková několikerá maska velmi zajímavě. Ve svém rodinném kruhu, mezi nejbližšími ji odkládáme a zase jsme tím přirozeným člověkem.

Existují pěkné tváře, které nevyvolávají žádný pocit nebo vyvolávají i určitý odpor. Bývá to vlastností ducha, který modifikuje lidské orgány, jež se vtlačují do tváře a dává jasnou pečeť  lidskému charakteru. Již od pohledu a očí člověka lze poznat, zda se určitých lidí máme obávat a být ostražití, nebo v nich cítíme něco přitažlivého. Tak je možné pod nejponíženějším vzhledem člověka objevit výraz jeho velikosti a vznešenosti, zatímco pod oděvem tváře boháče někdy i výraz  podlosti. Tvář vypovídá o charakteru člověka a jeho osudu, který je s jeho povahou úzce spjatý. Nikdo na světě nemá dokonalý charakter.

Lidé se nerodí sobě rovni, zvláště svými schopnostmi, zdravím a nejméně ze všeho štěstím a bohatstvím. To také vysvětluje sociální nerovnost. Někteří ve své  kariéře a vztazích postoupí vpřed bez velké námahy, jiní úspěch nepřekročí s velkým úsilím. Někdo se během určitého období může udřít a veliký úspěch se  nedostavuje, zatímco v jiné době to jde s mnohem menší námahou. Je to proto, že máme různý osud, v různých dobách, říká se tomu individuální osud. Zatímco osud jako takový se týká štěstěny celého života jedince „individuální osud“ se vztahuje k osudu v přesně stanoveném období. Přijde správná doba a život  posune člověka  na jinou úroveň, do jiné oblasti, díky příznivé shodě událostí a okolností. Tomu se říká  individuální osud, který umožňuje příznivé změny životních poměrů

Neexistuje dokonalý člověk, nemůže proto existovat ani dokonalá tvář. Pokud by existoval, musel mít dokonalý charakter, v takovém případě by oplýval dokonalým zdravím a prožil by dokonalý život, nikdy by ho nic netrápilo. To většinou nikomu nehrozí.   

- Nenajde se člověk, který by neměl nějaké chyby 

- Nenajde se nikdo, kdo by všechno znal a uměl

- Nenajde se osoba, která by do své smrti neměla žádné zdravotní potíže

- Nenajde se nikdo, kdo se ve svém životě nedopouštěl  omylů

Výběr cest patří též mezi naše omyly. materiální život je pro nás zkouškou,  protože si v tomto světě rozšiřujeme své poznání, získáváme zkušenosti, které formují naši osobnost a charakter, zvyšujeme tím svoji morálku nebo morálně upadáme. Reinkarnace se ději, dokud člověk nedosáhne dokonalosti, pak reinkarnace končí. Život na zemi vždy znamená, že člověk ještě úplné dokonalosti nedosáhl, takže chyb se budeme dopouštět vždycky, jde jen o to zda je budeme neustále opakovat nebo se z nich poučíme.

Obličej zobrazuje charakter i osud,  jako důkaz lze uvést příklady, které poskytují identická (jednovaječná) dvojčata. Výzkumy prokázaly, že zcela stejné tváře identických dvojčat, vykazují i zcela stejné vzorce chování. A ještě pozoruhodnější je, že jejich životy jsou v mnohém podobné, a  leckdy tato dvojčata prožívají i stejný osud. Nezávisle na sobě většinou žijí stejným stylem života, mívají stejné zájmy i zlozvyky, dožívají se obdobného věku, a dokonce velmi často umírají v tentýž den a téměř ve stejnou dobu. Nejvíce to platí u dvojčat, která byla rozdělena adopcí a o sobě vzájemně nevědí, protože která vyrůstají společně, se snaží odlišit od svého sourozence a usilovně si pěstují svou nezávislost. 

Například  americká dvojčata Jim Lewis a Jim Springer adoptovaly v prvních týdnech po jejich narození dvě různé rodiny . Celých 37 let o sobě nevěděli. Když se tito bratři nakonec  setkali, s úžasem zjistili, že mají shodné povahové vlastnosti, záliby a jejich osudy si jsou velice podobné.Oba například byli silní kuřáci a kouřili stejnou značku cigaret, pili stejnou značku piva, vlastnili vozy stejných značek, okusovali si nehty, milovali matematiku a jezdili rallye. Každý z nich prodělal dva infarkty, oba trpěli nespavostí, hemeroidy, oba se oženili a rozvedli se ženou jménem Linda a pak se znovu oženili s Betty. Jim Lewis pokřtil  prvního syna James Alan, zatímco jeho bratr Jim Springer dal svému prvorozenému jméno James Alen. Oba vlastnili psa Tonyho. Oba trávili s rodinami dovolené na stejné pláži na Floridě, i když každý z nich v jiné době.

Identická dvojčata se často dožívají stejného věku a velmi často umírají v tentýž den a někdy téměř ve stejnou dobu. Např. newyorští lékaři Cyril a Stewart Marcusovi (identická dvojčata) byli nalezeni mrtví téhož dne v různých částech města, oba spáchali sebevraždu, kdy požili větší množství barbiturátů. Přesto mezi těmito úmrtími nebyla naprosto žádná spojitost. Podobně zemřela  dvojice identických sester, v rozmezí několika minut v psychiatrické léčebně v Severní Karolíně, kde byly léčeny na schizofrenii. V osudnou noc spaly sestry v různých částech nemocnice, takže žádná z nich netušila, co se děje s tou druhou. Takových příkladů je hodně.

Důkaz stejných povah a stejného osudu, jež vyplývá z podobných tváří, zrcadlí podobnost jejich temperamentu, vkusu, a tím i podobnost životních příběhů - osudů. Je také obecně známo, že lidé, kteří nejsou  příbuzní, ale jsou si fyzicky podobní, mívají společné charakterové vlastnosti. Často také lze pozorovat, že manželé, kteří spolu žijí dlouhou dobu v  harmonickém svazku a mají společné zájmy, si postupně začnou být natolik podobní, že je lidé považují za sourozence. TV Nova v pořadu „Na vlastní oči“ vysílala v roce 2004 dva příběhy identických sester,  které se sešly až téměř po 30 letech. Jejich chování, zájmy atd., se podobaly tomu, co jsem již uvedl.

Z oční duhovky se dá také určovat diagnóza o zdraví člověka, protože oči jsou spojeny s mozkem a každá změna v těle se objeví změnou na oční duhovce. Všechno, co působí na organismus člověka, nemůže zůstat bez vlivu na oko. Iris-diagnóza (odezírání z očí) má velký význam, protože dává možnost zabránit "připravujícím se" chorobám. Lze tak často odhalit nemoc, která teprve přichází a nemocný ji ještě nepociťuje.

Na tváři je vidět  budoucnost v jednotlivých obdobích, protože každá část  představuje konkrétní věk - od - do.... Budoucnost, charakter, skony, nadání, talent i schopností člověka  lze číst i z fotografie, lze to využít při hodnocení partnerských vztahů,  pracovních i obchodních...  Že se na tváři dá najít hodně věcí, viz. např. z č.1

Lidé se dokážou přetvařovat, nasazují si různé masky.... Průkopníkem výzkumu fyziognomie a frenologie byl Cesare Lomroso, vojenský a později vězeňský lékař, psycholog a psychiatr soudního lékařství v Turíně, který položil v roce 1876 základní kámen k učení kriminologie, která se doposud vyučuje  na vysokých školách. Pořekadlo: "Kdo má rád zvířata, ten má rád lidi". to nemusí vystihovat vždy správně. V televizních zprávách vídáme případy, že někteří mučí zvířata hladem, velkou lásku ke zvířatům např. projevoval vražedný římský císař Caligula, diktátor Adolf Hitler, někteří váleční zločinci se doma pečlivě starají o zvířata, přičemž k lidem se chovali krutě. Neposuzujte druhé jen podle toho, zda mají rádi zvířata.

Vážení čtenáři, pokud Vám v budoucnu nepůjdou otevřít stránky na kterých jste, zadejte do vyhledavače níže uvedenou adresu, odkud se dostanete na všech dalších 40 stránek:

www.vesteni-osudu.cz

 

 

 

 

 

Nabídka

  Věštění z tváře

Věštění z ruky

Věštění z karet

Kartářské techniky

Numerologie

  Věštění z tváře

Velké orákulum

Orákulum se nemýlí

Orákulum v životě

Rozdíly v proroctví

Geopatogenní zóny

  Reference 1

Reference zákazníků

      Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova na  stránce  http://vestba.wz.cz ; Jan Bajura, Věštírna -Hledání životní cesty,  Věštírna a orákulum, Věštírna -Osud lze poznat a předpovídat, Věštírna -Kartářské techniky, Věštírna -Proč se orákulum nemýlí, Věštírna a orákulum v běžném životě, Věštírna - Orákulum a proroctví, Věštírna - Geopatogenní zóny,  Věštírna -Osud máme vepsaný do tváře,  Věštírna - věštění z ruky, Čtení z ruky, Chiromantie, Čtení z tváře, Vykládání z tváře, Věštění z obličeje, Fyziognomie, Věštění, Věštění budoucnosti, Osud, Osudovost,  Budoucnost, Předpověď budoucnosti, Věštění budoucnosti,  Věštění z karet, Výklad karet, Věštění a předpovídání budoucnosti, Věštění dle otázky,  Tajemství 12-ti znamení zvěrokruhu,  Pomůžu, Poradím, Geopatogenní zóny, Hledání geopatogenních  zón,  Dornovy metody, Spiritual response Therapy, Alternativní terapie,

Osud lze poznat

počítadlo.abz.cz Nabídka

Osud lze poznat I Osud máte vepsány do tváře I VĚŠTĚNÍ Z  RUKY I   Věštění pomocí numerologie I Věštění z karet I Kartářské techniky I  Velké orákulum, syntéza I-ťingu a tarotu I Rozdíl mezi orákulem  a  proroctvím I Proč se orákula nemýlí? I Orákulum v běžném životě I Zajímavosti z věštění I Reference zákazníků I Fotogalerie I Geopatogenní zóny I Spiritual Response Therapy  I Kontakt I Ceník  I

Související témata

I Karma - tajemný zákon osudu I  Tajemství 12-ti znamení zvěrokruhu  I  Jsme účastníky vesmírné hry I 

I Tajemství mysli, duše a těla  I Duchovní zákony úspěchů I Duchovní zákony energií, protikladů a života I

I Stres, jeho příčiny a jak se s ním vyrovnat I Jak se zbavit strachu I karma I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt